Personvern

Kven me er

KVEN ME ER: Nettadressa vår er: https://kultrommis.com

INTRODUKSJON
Denne personvernserklæringa gir deg opplysningar om korleis me samler inn og behandlar dine personlige data gjenom din bruk av nettstaden kultrommis.com

Ved å gi dine data, garanterar du at du er over 13 år.  kultrommis.com er data kontrolleraren og er ansvarlig for dine personlige data (referert til som “ vi ”  i denne personvernerklæringa)

Kontaktinformasjon.

Kontakt detaljar er:

Fullt navn på juridisk einhet: Kai Kjartan Høgberg

E-postadresse: kultrommis@gmail.com

Postadresse: Gimleveien 27, 1472 Fjellhamar

Det er svært viktig at informasjonen me held om deg, er nøyaktig og oppdatert. Gi oss beskjed om når som helst din personlige informasjon endrast ved å sende oss ein e-post til kultrommis@gmail.com ELLER [KLIKK HER FOR Å OPPDATERA DETALJANE DINE]

KVA DATA ME SAMLAR OM DEG, FOR HVILKE FØREMÅL OG PÅ KVA GRUNN VI PROSESSERAR DATAENE.
Personlege data betyr all informasjon som er kapabel til å identifisere eit individ. Det inkluderar ikkje anonymiserte data.

Me behandlar moglegvis fylgjande kategoriar av personopplysningar om deg:

Kommunikasjons data som inkluderar kva kommunikasjon du sender til oss, enten det er gjennom kontaktskjemaet på vår nettstad, via e-post, tekst, sosiale medier, meldingar til sosiale medier eller annan kommunikasjon du sender oss. Me behandlar desse dataene for å kommunisera med deg, for registrering og for etablering, forfylgjing eller forsvar av juridiske krav. Vårt lovlege grunnlag for denne behandlinga er våre legitime interesser, som i dette høvet er å svare på kommunikasjon sendt til oss, for å oppbevara og etablera, forfylgje eller forsvara juridiske krav.

Kunde data som innehold data knytt til kjøp av kurs, varer og / eller tjenester som navnet ditt, tittel, faktureringsadresse, leveringsadresse, e-postadresse, telefonnummer, kontaktdetaljar, kjøpsdetaljar og kortinformasjon. Me behandlar desse dataene for å levere kursa, varene og / eller tjenestene du har kjøpt, og for å halde oversikt over slike transaksjoner. Våre lovlege grunnlag for denne prosessen er utføringa av kontrakten mellom deg og oss og / eller iverksette tiltak på ein forespørsel frå deg om å inngå ein slik kontrakt.

Brukardata som inneheld data om korleis du bruker nettstaden vår og eventuelle onlinetjenester saman med data som du legg inn for publisering på vår nettstad eller via andre elektroniske tjenester. Me behandlar desse dataene for å betjene vår nettstad og syrgjer for at relevant innhald er gitt til deg, for å sikre sikkerheita til nettstaden vår, for å oppretthalde sikkerheitskopiering av vår nettstad og / eller databaser og for å mogleggjere publisering og administrasjon av nettstaden vår, andre elektroniske tjenester og forretningar. Vår lovlege grunnlag for denne behandlinga er våre legitime interesser, som i dette høvet skal gjere oss i stand til å administrera nettstaden vår og vår verksomheit på rett måte.

Tekniske data som innehold data om din bruk av vår nettstad og online-tjenester som IP-adressa di, innloggingsdata, detaljar om nettlesaren din, lengden på besøk på sider på vår nettstad, sidevisningar og navigasjonsvegarr, detaljar om antall gonger du bruker vår nettstad, tidssoneinnstillingar og annan teknologi på einheitene du brukar for å få tilgang til nettstaden vår. Kjelda til disse dataene er frå vårt analyse sporings system.

Me behandlar desse dataene for å analysera bruken av nettstaden vår og andre onlinetjenester, for å administrera og beskytta vår verksomheit og nettstad, for å levera relevant innhald og annonser til deg og for å forstå effektiviteten av annonseringa vår. Vårt lovlege grunnlag for denne prosesseringea er for å gjere det mogleg for oss å administrera nettstaden og vår verksomheit på rett måte og å utvida verksomheita vår og å bestemme markedsføringsstrategien vår.
Markedsdata som inneheld data om dine preferansar når du mottek marknadsføring frå oss og våre tredjepartar og dine kommunikasjonspreferansar.

Me behandlar desse dataene slik at du kan delta i våre kampanjer som konkurransar, gjevinster og gratis givaways, for å levera relevant nettstadsinnhald og annonser til deg og måle eller forstå effektiviteten av denne annonseringa. Vårt lovlege grunnlag for denne prosessen er våre legitime interesser, som i dette høvet skal studera korleis kundane brukar våre produkt / tjenester, utvekle dei, og utvide verksomheita og bestemme marknadsføringsstrategien.

Vi kan bruke kundedata, brukerdata, tekniske data og markedsføringsdata for å levere relevant nettsideinnhold og annonser til deg (inkludert Facebook-annonser eller andre visningsannonser) og å måle eller forstå effektiviteten av annonseringen vi serverer deg. Vår lovlige grunnlag for denne behandlingen er legitime interesser som er å øke vår virksomhet. Det kan hende vi også bruker slike data til å sende annen markedsføringskommunikasjon til deg. Vår lovlige grunnlag for denne behandlingen er enten samtykke eller legitime interesser (nemlig å vokse vår virksomhet). [MERK SE SEKSJON 4 NEDRE]

Kjenslege data

Me samlar ikkje inn sensitive data om deg. Sensitive data refererar til data som inneheld detaljar om rase eller etnisitet, religiøs eller filosofisk tru, sexliv, seksuell orientering, politiske meiningar, fagforeining, informasjon om helse og genetiske og biometriske data. Me samlar ikkje inn opplysningar om kriminelle overtydingar og lovbrot.

Der me er pålagt å samle inn personopplysningar ved lov eller i henhald til kontrakta mellom oss og du ikkje gir oss dei dataene når du blir beden om det, kan det hende me ikke vil være i stand til å utføra kontrakta (for eksempel å levere kursa, varer eller tjenester til deg). Hvis du ikkje gir oss dei førespurte dataene, må vi kanskje avbryte et kurs, produkt eller ein tjeneste du har bestilt, men hvis me gjer det, vil me varsle deg på det tidspunktet.

Me vil berre bruke dine personlige data til det førmål dei ble samlet inn for eller ein rimelig kompatibel hensikt om naudsynt. For meir informasjon om dette venleg send oss ein e-post til kultrommis@gmail.com. Hvis me treng å bruke detaljane dine for eit ikkje-relatert ny hensikt, vil me gi deg beskjed og forklara dei juridiske grunnane for denne prosessen.

Me kan behandla dine personlege opplysningar utan din viten eller samtykkje der dette er påkrevd eller lovleg.

KORLEIS VI SAMLER INN DINE PERSONLIGE DATA
Me samlar inn data om deg ved at du gir dataene direkte til oss (for eksempel ved å fylla ut skjemaer på vår side eller ved å sende oss e-post). Me kan automatisk samle inn bestemte data frå deg når du brukar nettstaden vår ved hjelp av informasjons kapslar og liknende teknologiar. Vær venleg å sjå vår informasjonskapsel politikk for meir informasjon om dette ) LENKE TIL COOKIE POLICY KJEM].

Me kan motta data frå tredjepartar som f.eks analytiske leverandørar som Google basert utenfor EU, annonseringsnettverk som Facebook basert utenfor EU, for eksempel søkeleverandørar som Google basert utenfor EU, leverandørar av tekniske tjenester, betalings og leveringstjenester, for eksempel data meglere eller aggregatorer.

MARKNADSFØRINGS KOMMUNIKASJON
Vårt lovlege grunnlag for å prosessere dine personlege data ved å sende deg  marknadsføringskommunikasjon er enten ditt samtykkje eller våre legitime interesser (nemlig å utvida og vekse vår verksomheit).

I henhold til regler for personvern og elektroniske kommunikasjons reguleringar, kan me sende deg marknadsføringskommunikasjon frå oss om du har kjøpt eller bedt om informasjon frå oss om våre kurs, varer eller tjenester, eller du aksepterte å motta marknadsføringskommunikasjon og i kvart høve, du ikkje har valgt å avmelde deg frå å motta slik kommunikasjon sidan. I henhald til desse forskriftene, kan me sende deg marknadsførings epost utan ditt samtykkje. Men du kan uansett velje å avmelde deg frå å få marknadsførings epost frå oss når som helst.

Før me deler dine personlege opplysningar med ein tredjepart for eige marknadsføringsføremål, vil me syrje for å få ditt uttrykkjelege samtykkje.

Du kan spyrje oss eller tredjepartar om å slutta å sende deg marknadsføringsmeldingar til einkvr tid [ved å logge inn på nettstaden og sjekke eller fjerne merket av relevante bokser for å justera marknadsføringsinnstillingane] ELLER [ved å fylgje oppkoblingslenkane på ein marknadsføringsmelding sendt til deg ] ELLER ved å sende oss ein e-post til kultrommis@gmail.com når som helst.

Hvis du velgjer å motta marknadsføringskommunikasjon, gjeld ikkje denne avmelding for personopplysningar som er gjeve som fylgje av andre transaksjonar, for eksempel kjøp, garanti registreringar osv.

OPPLYSNINGAR OM DINE PERSONLEGE DATA
Me må kanskje dele dine personlige data med partane som er angitt nedanfor:

Tjenesteytarar som tilbyr IT og system administrasjonstjenester.
Profesjonelle rådgjevarar, inkludert advokatar, bankfolk, revisorar og forsikringsselskap
Regjeringsorgan som krev at me rapporterar prosessereings aktiviteter.
Tredjeparter som vi sel, overførar eller fusjonerar delar av vår verksomheit eller våre eigedelar til.
Me krev at alle tredjepartar som me overfører dataene dine til å respektera sikkerheta til dine personlige data og til å behandla den i samsvar med lova. Me tillet berre slike tredjepartar å behandle dine personlige data for spesifiserte førmål og i samsvar med våre instruksar.

Me deler dine personlige opplysningar innan vår gruppe av selskap som inneber overføring av dataene dine utanfor EØS-området.]

Land utanfor EØS-området gjev ikkje alltid det same beskyttelsesnivået til dine personopplysningar, så europeisk lov har forbudt overføring av personopplysningar utanfor EØS, med mindre overføringa oppfyller visse kriteriar.

Mange av våre tredjeparts tjenesteleverandører er basert utanfor EØS, slik at behandlinga av dine personopplysningar vil innebære overføring av data utanfor EØS.

Når me overfører dine personlige data ut av EØS, gjer me vårt beste for å sikre ein tilsvarande grad av sikkerheit for data ved å syrgje for at minst ein av fylgjande garantiar er på plass:

Me overfører berre dine personopplysningar til land som Europa-kommisjonen har godkjent for å gje et tilstrekkeleg beskyttelsesnivå for personopplysningar. Når me brukar visse tjenesteleverandørar, kan me bruke spesifikke kontrakter eller adferdskodeksar eller sertifiseringsmekanismar godkjent av EU-kommisjonen, som gjev personopplysningar same beskyttelse som det har i Europa.

Eller hvis me brukar amerikansk baserte leverandørar som er ein del av EU-US Privacy Shield, kan me overføra data til dei, då dei har tilsvarande sikkerhetstiltak på plass.
Om ingen av dei ovennevnte garantiane er tilgjengelege, kan me be om ditt eksplisitte samtykkje til den bestemte overføringa. Du har rett til å trekkje tilbake samtykket når som helst.

DATASIKKERHEIT
Me har sett inn sikkerheitsforanstaltningar for å forhindre at personopplysningene dine ved eit uhell blir tapt, brukt, endra, avslørt eller åpna utan autorisasjon. Me tillet berre tilgong til dine personlege opplysningar til dei ansette og samarbeidspartnere som har behov for denne type data. Dei behandler berre dine personlege opplysninger på våre instruksjonar og dei må halde det konfidensielt.

Me har prosedyrer på plass for å håndtera mistanke om brot på personopplysningar og vil varsle deg og eventuelle gjeldande regulator av brudd hvis me er lovleg pålagt.

DATA RETENSJON
Me beheld berre dine personlege opplysningar så lenge som naudsynt for å oppfylle dei formåla me samla dei inn for, inkludert for å tilfredsstille juridiske krav, reknskap eller rapporteringskrav.

Når me bestemmer kva som er rett tidspunkt å behalde dataene for, så mer vi på mengda, føremål og følsomheita, potensiell risiko for skade ved uautorisert bruk eller avsløring, prosessens føremål, om desse kan oppnåast på andre måtar og juridiske krav.

For skattemessige hensyn krev lova oss å behalde grunnleggjande opplysningar om kundane våre (inkludert kontakt-, identitets-, finans- og transaksjonsdata) i seks år etter at dei sluttar å være kundar.

Under nokon omstendigheiter kan me anonymisera personopplysningane dine for forskning eller statistiske føremål. I så fall kan vi bruke denne informasjonen på ubestemt tid utan vidare varsel til deg.

DINE RETTIGHEITER
I henhold til databeskyttelseslovgivningen har du rettigheter i forhold til personopplysningane dine, som inkluderar retten til å be om tilgong, korrigering, sletting, begrensning, overføring, innvending mot prosessering, til overførbarheit av data og (der det lovlege grunnlaget for prosessering er samtykkje) til å trekke tilbake samtykkje.

Du kan så meir om desse rettighetene på:

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/

Om du ynskjer å utøve nokon av rettigheitane som er angitt ovenfor, venleg send oss ein e-post til: kultrommis@gmail.com

Du må ikkje betala gebyr for å få tilgong til dine personlige data (eller å utøve nokon av dei andre rettigheitane). Me kan imidlertid krevje ei rimelig avgift dersom førespurnaden din er klart ubegrunna, repetitiv eller overdreven eller nekte å etterkomme forespurnaden din under slike omstendigheiter.

Me må kanskje be om spesifikk informasjon frå deg for å hjelpe oss med å identifisera og  syrgje for din rettigheit til å sikre dine personlege data (eller å utøve nokon av dine andre rettigheiter). Dette er ei sikkerheitsforanstaltning for å sikre at personopplysningar ikkje blir gjeve til nokon som ikkje har rett til å motta dei. Me kan og kontakte deg for å spyrje deg om ytterligare informasjon i forbindelse med din forespurnad for å øke hastigheita på svaret vårt.

Me prøver å svara på alle legitime forespurnader innan ein månad. Av og til kan det ta oss lenger enn ein månad om forespurnaden din er spesielt kompleks eller du har gjort ei rekkje forespurnader. I so tilfelle vil me varsle deg.

Om du ikkje er nøgd med eit aspekt av korleis me samlar inn og brukar dataene dine, har du rett til å klage til Informasjonskommissærens kontor (ICO), den britiske tilsynsmyndigheta for databeskyttelsesproblem (www.ico.org.uk). Me vil være takknemlege om du fyrst vil kontakte oss, hvis du har ein klage, slik at me kan prøve å løyse det for deg.

TREDJEPARTS LENKER 

Denne nettstaden kan innehalde lenker til tredjeparts nettstader, programtillegg (plug-ins) og applikasjonar. Om du trykkjer på disse koblingane eller aktiverar desse tilkoblingane, kan det være mogleg for tredjepart å samla inn eller dele data om deg. Me kontrollerar ikkje desse tredjeparts nettstadar og er ikkje ansvarlege for deira personvernerklæringar. Når du forlot nettstaden vår, oppfordrar me deg til å lese personvernerklæringa på kvar nettstad du besøker.

COOKIES

Du kan angi nettlesaren din til å nekte alle eller nokon nettlesings kapslar, eller for å varsle deg når nettstaderr angjev eller får tilgong til informasjonskapslar. Om du deaktiverar eller nektar informasjonskapsler, må du være oppmerksom på at einkelte deler av denne nettstaden kan bli utilgjengelege eller ikkje fungerar som dei skal. For meir informasjon om informasjonskapslane me brukar, sjå her [LENKE KJEM.]